Õppereis Kreekasse

 Europe Goes Local: Project Lab to support rural youth work

Riisipere noortejuht Anita ja Laitse noortejuht Laura osalesid 14.-17. novembril 2022 Kreekas koolitusel, mille eesmärk oli teiste rahvusvaheliste kolleegidega jagada ja vahetada teadmisi ning kogemusi, kuidas ja millised võimalused on teha noorsootööd kohalikul tasemel.

Koolitusel olid esindatud Eesti, Iirimaa, Küprose, Prantsusmaa, Saksamaa, Türgi ja Horvaatia kolleegid, kes kõik oma igapäevatöös panustavad läbi erinevate ametite sellesse, et meie noortel oleksid paremad võimalused ning noored oleksid kaasatud ja esindatud.

Koolituspäevad sisaldasid mitmeid avatuid vestlusringe, rühmatöid ja loovaid tegevusi.

Töötoa käigus, kus hindasime erinevate noorsootöö põhimõtete sooritusprotsenti isiklikus ja riiklikus plaanis, oli hea meel tõdeda, et Eesti esindajate hinnangud olid enamasti märgitud maksimumini. Eesti noorsootöö ja võimalused noorsootööd teha on võrreldes partneritega kõrgel tasemel. Meil on loodud akadeemilised õppevõimalused, programmid, rahastus, kaasaegsed noortetoad ja regulatsioonid, millest lähtuda. Selle üle on siiralt hea meel ja uhke tunne.

Toon välja ka mõned põhimõtted, mida hindasime:

  • Noorsootöö peab olema organiseeritud, loodud ja planeeritud koostöös noortega.
  • Noorsootöö pakub võimalusi erineva tausta ja võimalustega noortele.
  • Noorsootöö väljund kombineerib nii formaalset kui ka mitteformaalset õppeviisi.
  • Noorsootöö väärtustab inimõiguslikke ja demokraatlikke põhimõtteid.
  • Noorsootöötajad on loomult toetavad, loovad, usaldusväärsed nii oma käitumises kui ka ruumis, mida nad noortele hoiavad.
  • Riiklikul tasemel on olemas tugi, programmid, regulatsioonid ja olukordade kaardistamine.

Koolitusprogrammi lõpus valmis Eesti esindusel projektiplaan, mille tulemusena soovitakse suurendada vanemate noorte kaasamist noortekeskustesse. Jõudsime seisukohale, et noorsootöö peaks toimuma rohkem ka noortekeskustest väljas. Loodava projekti sisu kirjeldaski ideed, kus noortejuhid liiguvad avalikesse ruumidesse, kus noored kogunevad ja koostöös võiks neid kohti teha ägedamaks, kaasaegsemaks ja noortepärasemaks, arvestades nende soove ja vajadusi.

Igal juhul oli tegemist väärtuslikult veedetud aja ja asjaliku energiavahetusega. Kreekast võtsime kaasa uut hingamist, uusi kontakte ja häid mälestusi.

Anita Aboltõn, Riisipere noortejuht

Leave a Reply