Tegevused

Saue valla noorteinfo suurema luubi alla

By jaanuar 24, 2020 märts 3rd, 2020 No Comments

Uue aasta alguses kogunesid 25 Saue valla noortega töötavat spetsialisti Läänemaale Altmõisa külalistemajja, et arutleda Saue valla noorteinfo teemadel. Toimus kahepäevane koolitus, millest said osa valla noortekeskuste noortejuhid, koolide huvijuhid ning huvikoolide esindajad.

Koolituse eesmärk oli üksteisega paremini tuttavaks saada ning tõsta osalejate teadlikkust noorteinfost ja selle jagamise võimalustest. Arutleti, mis on noorteinfo, selle eesmärk ning parimad meetodid edastamaks noortele neile huvipakkuv või vajalik info. Tehti mitmeid ajurünnakuid, mille käigus kaardistati noorteinfo teenuse hetkeseis, võimalused ja vajadused. Selgus, et erinevad organisatsioonid kasutavad info jagamiseks erinevaid kanaleid, ning tihti jääb oluline info organisatsioonidevahelisse ummikusse toppama. Selle murekoha üheks võtmeteguriks on asjaolu, et meie vallas puudub ametlikult noorteinfo spetsialist, kelle otseseks ülesandeks olekski kogu noori puudutava info otsimine, kontrollimine, filtreerimine ja edastamine. Kõik spetsialistid pidasid oluliseks noorte kaasamist info kogumisse ning levitamisse ning esimese võimaliku lahendusena pakuti välja järjepidev koostöö valla koolide õpilasesinduste liikmetega. Koolituse teisel päeval pandi paika edasised sammud ja mõtted, millega edasi liikuda, et tagada süsteemne ja kvaliteetne noorteinfoteenus Saue vallas.

Kahepäevane koolitus toimus projekti “Noorteinfo arendamine Saue vallas” raames. Koolituse korraldas Saue Noortekeskus koostöös Saue Vallavalitsusega. Koolitust viis läbi  Vastseliina Noortekeskuse juhataja ja noorteinfo alal tõeline spetsialist Merlis Pajustik.

Projekti eesmärgi täitmiseks toimuvad edaspidi kord kuus erinevates Saue valla piirkondades mobiilsed noortepäevad, mille käigus püütakse noortele olulist infot edastada, aga ka neilt uurida, missugust infot nad üldse vajavad ning mis on selle edastamiseks nende jaoks parimad kanalid. Need on informatiivse sisuga kohtumised noortega, kaasates neid töötubadesse ja põnevatesse tegevustesse. See annab hea võimaluse jagada neile erinevat infot, suurendada nende teadlikkust erinevates võimalustest ja valikutest. Samuti saavad noortejuhid vahetut infot, mis erinevate piirkondade noori huvitab, millised teemad nende jaoks aktuaalsed on.

Noorteinfo koolitust ja tegevusi rahastatakse Haridus- ja Teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.